×
Начало

МИСИЯ

Българска асоциация за развлекателни и хазартни игри-21 /БАРХИ-21/ подпомага членовете си в споделяне на добри бизнес практики и защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за стриктно спазване на нормативната уредба.

Мисията на БАРХИ-21 е:

  • доброто управление в областта на организирането и провеждането на хазартни игри в Република България; повишаването на гражданското самосъзнание и култура към хазарта;
  • постигането на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички участници в хазартната дейност, в съответствие с действащото законодателство и международната практика.

За постигане на целите си БАРХИ-21:

  • сътрудничи с органите на държавно управление и комисии в парламента с експертни становища при формиране на национални и европейски политики в областта на игралната инустрия;
  • защитава правата и интересите на членовете си пред държавните и местни органи, обществени и стопански организации
  • съдейства на изпълнителната власт за постигане на прозрачност и публичност на всички аспекти, свързани с провеждане на хазартни игри;
  • организира образователни и други кампании за повишаване информираността на обществото към хазартната дейност, с цел осъзнаване на свързаните с нея рискове и социално отговорно поведение.