×
Начало

Образци на искания

 • Заповед № З-237/14.11.2017 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта

 • Заповед № З-104/12.03.2014 г. на председателя на Държавната комисия по хазарта

 • Образци на искания


 • Заявление за утвърждаване на типове, версии и модификации на игрално оборудване и игрален софтуер

 • Заявление за включване на лаборатория в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта

 • Образец 1 - искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри в обект

 • Образец 2 - искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри

 • Образец 3 - искане за издаване на лиценз за организиране на хазартни игри онлайн

 • Образец 4 - искане за издаване на лиценз за дейности

 • Образец 5 - искане за потвърждаване на инвестиции

 • Образец 6 - искане за промени в издаден лиценз

 • Образец 7 - искане за продължаване срока на издаден лиценз

 • Образец 8 - искане за прекратяване на издаден лиценз

 • Образец 9 - искане за промяна в търговска регистрация

 • Образец 10 - искане за вписване на промени при преобразуване на дружество

 • Приложение 1-1

 • Приложение 2-1

 • Приложение 3-1

 • Приложение 4-1

 • Приложение 6-1

 • Приложение 6-2

 • Приложение 6-3

 • Приложение 6-4

 • Приложение 6-5

 • Образци на декларации


 • Декларация по чл. 6, ал. 1 т. 1 от ЗХ

 • Декларация по чл. 7, ал. 1 от ЗХ

 • Декларация по чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от ЗХ

 • Декларация по чл. 8, ал. 2 от ЗХ

 • Декларация по чл. 8, ал. 2 от ЗХ - произход на средства

 • Декларация по чл. 8, ал. 3 от ЗХ

 • Декларация по чл. 8, ал. 5 от ЗХ

 • Декларация по чл. 9, ал. 1 от ЗХ

 • Декларация по чл. 15, ал. 2 от ЗХ

 • Декларация по чл. 36, ал. 1 т. 3 от ЗХ

 • Декларация по чл. 36, ал. 3 от ЗХ

 • Декларация по чл. 6, ал. 1 т. 1 от ЗХ - двуезична

 • Декларация по чл. 7, ал. 1 от ЗХ - двуезична

 • Декларация по чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от ЗХ - двуезична

 • Декларация по чл. 8, ал. 2 от ЗХ - двуезична

 • Декларация по чл. 8, ал. 2 от ЗХ - произход на средства - двуезична

 • Декларация по чл. 8, ал. 3 от ЗХ - двуезична

 • Декларация по чл. 8, ал. 5 от ЗХ - двуезична

 • Декларация по чл. 9, ал. 1 от ЗХ - двуезична

 • Образци на списъци, предвидени в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по ЗХ


 • Списък на лицата, пряко свързани с управлението и провеждането на играта

 • Списък на игралното оборудване, което ще бъде в експлоатация след промените

 • Списък на игралното оборудване, което ще бъде подменено

 • Списък на игралното оборудване, с което ще бъде подменено

 • Списък на игралното оборудване, с което ще бъде намален броя на оборудването

 • Списък на игралното оборудване, с което ще бъде увеличен броя на оборудването

 • Списък на пунктовете след промените

 • Архив