×
Начало

Наредби

  • ORDINANCE on the documents necessary for the issue of licences under the Gambling Act and on the issue of permits for implementing changes therein

  • Постановление № 145 от 9 юни 2014 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2013 г.

  • Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки.

  • НАРЕДБА за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта

  • Наредба № 1 за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървър на Държавната комисия по хазарта и Националната агенция за приходите

  • НАРЕДБА за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстояние по чл. 44 от ЗХ

  • НАРЕДБА № Н-3 за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на ДКХ и за предоставяните електронни услуги

  • НАРЕДБА № Н-2 за определяне като негодно на игрално и комуникационно оборудване и за реда и начина за бракуването и унищожаването му